Oldal kiválasztása

Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelés során az egyéni vállalkozó, a jogszabályi rendelkezéseket messzemenőkig betartva kezeli az Ön adatait. Az Ön adatait adatkezelőként kizárólag egyéni vállalkozó (beleértve a belső munkatársakat és vezető tisztségviselőket) kezeli, azokat harmadik személyek részére nem továbbítja vagy adja ki, illetve teszi közzé. Kivételt képez ez alól, ha az egyéni vállalkozó jogszabályi kötelezettségének kell, hogy eleget tegyen.

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében a Manna Market Kft. az illetékes hatóság által nincs nyilvántartásba véve.

Egyéni vállalkozó elérhetőségei:

Fazekas Attila 

Székhely: 1068 Budapest, Szófia u. 19

Adószám: 69139831-1-42

Telefon: +3630-661-4882

E-mail: haj24.com@gmail.com

Internetes kereskedelem

Fogalmak:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, elérhetőségi adatai, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adatok kezelésének esetei: A Manna Market Kft. a természetes személyek adatait kizárólag kapcsolattartás, és a weboldalon történő rendeléssel összefüggésben kezeli. A weboldal tartalmának megismerése regisztráció nélkül is lehetséges teljes körben. A regisztrációhoz kizárólag felhasználói név, e-mail cím és jelszó megadása szükséges. A rendelés leadását követően az Érintett törölheti regisztrációját, így a megadott adatok is törlésre kerülnek, azt a Manna Market Kft. a továbbiakban nem kezeli, saját rendszeréből is törlődnek az adatok. A Manna Market Kft. a megadott adatokat nem adja tovább semmilyen célra. A Manna Market Kft. az alábbi adatokat kezeli: e-mail cím, jelszó, felhasználói név, szállítási és vagy számlázási cím. Ugyanezen adatok kerülnek kezelésre, amennyiben jogi személy ad le rendelést/regisztrál.

Az adatok kezelésének célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Ügyfél részére a vállalkozó. tájékoztatást adjon a megrendelhető termékekről, azok áráról, a kiszállítás feltételeiről, a személyes átvétel lehetőségéről, továbbá a termékekre vonatkozó teljes mértékű információ átadásáról. Az adatkezelés célja továbbá jogi követelések vagy viták megoldása, számlákkal és díjfizetéssel kapcsolatos működési jellegű folyamatokhoz tartozó adatkezelés.

Cél továbbá a mindennapi működés biztosítása és javítása érdekében kapcsolatba lépni és együttműködni az Ügyféllel.

Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelőigénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Az adatok kezelésének jogalapja:

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) rendelkezései, elsősorban az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás megadása a jelen szabályzat előzetes megismerését követően, az alábbiak szerint történik: Az ügyfél a hozzájárulását az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, továbbá a weboldal használatával, regisztrációval, illetve az adatai megadásával adja meg.

Az általunk kezelt személyes adatokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges ideig tároljuk, személyes adatait tárolásának időtartama függ:

 • az adatgyűjtés céljától,
 • az adattárolás kezdő időpontjától,
 • jogi kötelezettségeinktől,
 • szükség van -e azokra abból a célból, hogy megvédjék akár Önt, akár bennünket.

Az Ügyfél jogai:

Tájékoztatás kérése az alábbi esetekre:

 • milyen kategóriájú személyes adatot kezelünk Önről,
 • milyen célból kezeljük személyes adatait,
 • kinek továbbítjuk vagy továbbítottuk az általunk kezelt személyes adatait,
 • meddig tervezzük kezelni személyes adatait,
 • adatkezeléssel kapcsolatos jogairól összefoglaló tájékoztatót,
 • felügyeleti hatóság elérhetősége, ahová panaszával fordulhat,
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, azok forrásának megjelölését,
 • ha az általunk nyilvántartott adatok pontatlanok vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk, és amennyiben megalapozott kérése, ki fogjuk javítani a hibás adatokat, azzal, hogy az Ön által közölt adatokért, azok hitelességéért, valódiságáért Ön tartozik felelősséggel, azokat ellenőrizni nem fogjuk.
 • ha vitatja az általunk kezelt adatok pontosságát, jogszerűségét, szükségességét, tiltakozik az adatkezelés ellen arra hivatkozva, hogy adatkezelési jogalapunk konkurál az Ön jogos érdekeivel. Kérése kivizsgálása alatt az adatokat kizárólag tárolhatjuk, amennyiben kérését megalapozottnak találjuk, javítunk adatkezelési folyamatainkon, vagy töröljük a kezelt adatot, kivéve, ha azok kezelésére
 • jogi igények előterjesztése, védelme vagy érvényesítése kapcsán,
 • természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében kerül sor, vagy ha azok kezeléséhez a korlátozás ellenére Ön hozzájárul.

Tiltakozás a használat ellen, használat megtiltása abban az esetben, ha ez az Ön jogos érdekét, jogát sérti továbbá, ha adatait üzletszerzésre használjuk fel.

Az adatai törlése (kivéve: ha az adatkezelésre közérdekű célból, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében megvalósuló eljárás keretében van szükség, vagy adatainak kezelése jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében nélkülözhetetlen)
Az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatósága
Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

tel. +36 1 3911 400

Weboldal: https://www.naih.hu/

Az adatok megismerése:

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Egyéb rendelkezések:

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok hitelességéért felelősséggel nem tartozik, azokat nem ellenőrzi. Az Ügyfél az általa megadott e-mail cím tekintetében teljes felelősséggel tartozik azért, hogy azt csak ő jogosult használni és arról csak ő veszi igénybe a szolgáltatást.

Amennyiben az adatkezeléssel, tájékoztatás adással kapcsolatosan kérdése-kérése merülne fel, azt az alábbi e-mail címen teheti meg: haj24.com@gmail.com

Budapest, 2018. 05. 20.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás